วัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิถีชีวิต โจ๊ะมาโลลือหล่า

ครูนิด's picture

โจ๊ะมาโลลือหล่า (โรงเรียนวิถีชีวิต )มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

  1. ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์คุณค่าและองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชนเผ่าปกากะญอ อย่างมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน เพื่อนำมาจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรักษาสืบทอดคุณค่าภูมิปัญญาของชุมชน
  2. สร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็นความร่วมมือแบบพหุภาคี ระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาที่จะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียน
  3. จัดตั้งศูนย์การศึกษาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดทำหลักสูตรการศึกษาร่วมกับชุมชนบ้านสบลาน ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้สู่ชีวิตให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของชุมชนอย่างเป็นองค์รวม ให้เป็นต้นแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมเชิงบูรณาการอิงถิ่นฐาน

บอกต่อ

share

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer